Spiritual Practices

Dromen

[google-translator]

Dromen in de Indiase opvattingen

Het onderzoek naar het “veld van bewustzijn” mag in ons deel van de wereld nog in de kinderschoenen staan, de Indiase wetenschap beschikt al vele eeuwen over gedetailleerde en diepgaande kennis over de verschillende bewustzijnstoestanden. Ook over dromen en slapen bieden de oeroude Indiase bewustzijns- en gezondheidswetenschappen uitvoerige informatie.

Als je je verdiept in de Indiase inzichten in herkomst en waarde van dromen en andere bewustzijnstoestanden, moet je terdege beseffen dat je een totaal andere denkwereld dan de westerse betreedt. Een denkwereld die het “bewustzijn” ontleedt op de analytische, operatieve manier, waarmee wij gewoonlijk vraagstukken benaderen, maar waarin de feitelijke kennis voortkomt uit eigen ervaring.

Deze in Upanishaden en Veda’s opgetekende ervaringen verschaffen de onderzoeker een schat aan praktijkkennis, opgedaan door een niet aflatende belangstelling voor de “binnen-wereld”. Het is niet verwonderlijk dat deze benadering resultaten heeft opgeleverd die ons in eerste aanleg buitenissig kunnen voorkomen.

Zo kennen de Upanishaden (wijsgerige geschriften waarvan de oudste wellicht al rond duizend jaar vóór Christus werden geschreven) aan alle bewustzijnstoestanden bijbehorende letters, centra en “deva’s” toe.

Deva’s vertaaldt men vaak als god of godheid, maar de term kun je veel beter begrijpen als je een “deva” beschouwt als een impuls van (kosmische) intelligentie, die bepaalde natuurwetten bestuurt.

De waaktoestand

De bekendste bewustzijnstoestand? Uiteraard de waaktoestand. In het Sanskriet: Jagrat. Volgens de Upanishaden zetelt deze toestand in je oog en in navel. Brahma geldt als de impuls van de schepping. Omdat in de waaktoestand alle objecten van onze verlangens worden geschapen of gerealiseerd, noemt men Brahma de deva van deze toestand.

De letter die bij het waken hoort, is de A. De A staat voor het eerste element van het leven. Het komt van de wortel ap en dat betekent “verkrijgen”. De Mandukya Upanishad zegt: “Wie dat kent, vindt al zijn verlangens vervuld”.

In de waaktoestand ervaren we gebondenheid door de boeien van zintuigelijke waarneming en verlangen. In de droomtoestand hebben we een grotere vrijheid. Omdat daar het zelf een eigen wereld maakt, uit de materialen van de gewone wereld. Hoewel we in de droomtoestand, droombeelden als werkelijkheid zien, produceren we ze uit onszelf.

Droombewustzijn

De tweede toestand: Svapna, de droom toestand. Deze zetelt in de keel. De bijbehorende letter: de U, het tweede element. In de droomstaat ervaar je een gewaarzijn van de innerlijke, puur mentale toestanden. Dromen ontstaan uit onvervulde verlangens naar, of bindingen met zintuigelijke objecten, die onbewust indrukken hebben achtergelaten in de geest. De Sushrüta Samhita, een klassiek medisch handboek, gaat daar dieper op in:

“Het Zelf, dat zich uit via het lichaam van de mens, verzamelt door de geest, waarin Rajas (activiteit) overheerst, de herleving van zijn bestaan dat aan die periode voorafging.

Het wekt op het psychische vlak de beelden van goede of slechte daden op, die je daarin gedaan heeft.

Dromen zijn slechts de belichaming van deze herlevingen. Altijd wanneer de bedriegelijke energie van Tamas (inertia) de zintuigen bedwelmt, zegt men van het Zelf dat het slaapt, ook al slaapt hij zelf niet.”

Allerlei verlangens, die je in de waaktoestand niet kon vervullen, blijven in deze toestand “bewaard”. Deze functie van bewaren of instandhouden, hoort bij de deva Vishnu: de instandhouder van het creatieve proces.

Wat of wie vormt de droombeelden? De zintuigen werken dan niet meer, alleen “het licht dat het Zelf eigen is”, is actief. Brhad Aranyka Upanishad stelt:

“Er zijn daar geen wagens, noch paarden, noch wegen, maar hij schept (projecteert vanuit zichzelf) wagens, dieren en wegen. Er zijn daar geen geneugten, geen genoegens, maar hij schept geneugten, genoegens en plezier.

Hij, voorwaar, is de maker, de schepper. Hij droomt door zijn eigen helderheid, door zijn eigen licht. In die toestand verlicht de persoon zichzelf.”

Droomloze slaap

Nidra en Sushupti zijn de benamingen voor droomloze slaap. Omdat in deze toestand alIe objecten van verlangen oplossen, heerst hier Rudra (Shiva), die zich in de mens manifesteert als de deva of impuls van oplossing, vernietiging. De bijbehorende letter: de M, het derde element. De M komt van de wortel mi: meten, en staat ook in verband met samensmelten, verzinken.

“Wie dit weet, meet (kent) alles en laat alles in zich samensmelten”,

stelt de Mandukya Upanishad.

Het centrum van de droomloze slaap bevindt zich in de lotus van het hart. Niet het fysieke hart, maar een subtieler centrum, dat volgens Sushruta de vorm heeft van een lotusknop, die met zijn top naar beneden hangt. Tijdens de slaap vouwt deze zich dicht, om zich bij de terugkeer van de waaktoestand weer te openen.

Elementen en temperamenten

De Vedische filosofie kent het concept van de drie “gunas“. Drie krachten waarvan men zegt dat ze samen verantwoordelijk zijn voor alle aspecten van het leven, inclusief dat van de geest.

Het gaat om Tamas (inertie), Rajas (activiteit) en Sattva (rust, stilte, zuiverheid). Slaap treedt op als de illusoire effecten van Tamas het hart omhullen. De eigenschap van Sattva doet je ontwaken.

Dit is een fundamentele natuurwet, zegt de Sushruta Samhita.

Als Tamas volledig overheerst, ontstaat er een diepe, onbewuste slaap, zonder enig onderscheidingsvermogen. Je ontwaakt dan wakker met zware ledematen. En een lusteloze, matte, lome geest, die je als het ware niet meer toebehoort.

Vergezelt Rajas Tamas, dan zeg je ‘s ochtends, dat je slecht geslapen hebt, duf bent en ongeschikt om te werken. Waarom? Omdat je geest onstandvastig heeft doorgemaald. Teveel Rajas veroorzaakt overactiviteit, rusteloosheid, en veel dromen.

Maar komt Tamas tegelijk met Sattva, dan herinner je je bij het ontwaken dat je goed hebt geslapen. Je geest is dan rustig, en je begrip is helder. Aldus de eerste commentaren op de Yoga Sutra’s van Patanjali.

Volgens de Ayurveda, de kennis van het (lange en gezonde) leven, spelen er drie “doshas” in het lichaam, die de fysiologische activiteiten besturen. Het gaat om Vayu(voor het gemak vertaald als lucht, wind), Pitta (vuur, hitte), en Kapha (water, slijm).

Volgens deze doshas en hun combinaties deelt Ayurveda alle mensen in bij bepaalde temperamenten. Mensen met een goede gezondheid hebben de doshas in balans. Door verstoringen van het evenwicht ontstaan er ziekten en die ook je dromen en slapen kunnen beïnvloeden.

Heb je een verzwakte Kapham (waterelement) en een verergerde Vayu (lucht/wind), of lijd je aan geestelijke en lichamelijke problemen, dan krijg je te weinig slaap. En/of een verstoorde slaap. Dan van je de slaap alleen als je moe en uitgeput stopt met over je zaken na te denken.

Voor de meeste “normale” mensen is het een logische zaak dat ze moe naar bed gaan, maar voor de echte yogi’s gaat dat niet op. Moeheid ontstaat door Tamas.

Iets wat de yogi’s juist proberen weg te werken. Zij proberen om zonder vermoeidheid naar bed te gaan, wat hun slaap veel helderder, korter en vruchtbaarder maakt. “De wijzen beperken hun slaap”.

Sommigen hebben slechts enkele uren slaap nodig, waarin ze nog bewustzijn ervaren ook. Er gaan zelfs verhalen over mensen die nooit slapen (o.a. in Yogananda’s boek “Autobiografie van een yogi”).

Dromen voor de dokter

De Ayurvedische geneeskundige vraagt zijn patiënten altijd wat hij de laatste tijd heeft gedroomd. Want mede aan de hand daarvan kan hij de ernst en het stadium van de ziekte bepalen.

De opsomming van onheilspellende dromen beslaat enkele pagina’s. Heb je zo’n slechte droom gehad, dan moet je op een veelbelovend onderwerp mediteren, en dan gaan liggen en mantra-meditatie beoefenen. Je moet er niet over praten met anderen. De negatieve effecten van de droom kan je te niet doen door drie nachten in volle devotie in een tempel te verblijven…

Sommige dromen hebben geen negatieve effecten. Namelijk als de droom helemaal in de lijn ligt van het lichamelijke temperament van de dromer.

Voor een Vayu-temperament gelden vliegdromen als normaal. Laaiende vuren, bliksemschichten of vallende meteoren horen bij Pitta. En waterreservoirs, watervlakten, e.d. bij Kapha. Ook dromen die je hebt vergeten, of waarna positieve dromen volgden, hebben geen gevolgen. Hetzelfde geldt voor dromen die het resultaat ontstaan na een vooropgezette bedoeling of intentie.

De Sushruta Samhita vermeldt ook een aantal dromen, die een gunstig voorteken zijn. Dat zijn dromen over leden van de hoogste kasten, godheden, koeien, ossen, vlees, vis, kransen van witte bloemen, in leven zijnde vrienden en familieleden, laaiende vuren, priesters, heldere watervlakten, koningen, witte doeken, fruit, het betreden van een koninklijk paleis, het beklimmen van een boom of heuvel, het rijden op een olifant en het varen over een rivier, meer, zee of woelig water.

De gezonde, die over deze dingen droomt, staat materiele voorspoed te wachten, en de zieke een snel herstel. Ook als men in een droom gestoken of gebeten wordt door een slang, bloedzuiger of bij, ontvangt genezing of gelukzaligheid. Dit staat misschien in verband met de toepassing van aderlating en bloedzuigers in de Ayurvedische therapie. Gouden schat: Turiya

In zijn Yoga Sutra’s schrijft Patanjali dat de geest standvastigheid kan bereiken via de kennis die men opdoet in dromen of droomloze slaap. Dit kan op verschillende manie ren uitgelegd worden. Men kan bijvoorbeeld dromen over een godheid of een groot leraar. Dat bekoort het hart en als men in die toestand van bewondering of devotie wakker wordt, is de geest onverstoorbaar kalm. In die toestand kan men dan gaan mediteren, of gaan contempleren over die droom.

De sutra kan echter ook een andere betekenis hebben. Er staat namelijk: “kennis uit dromen of droomloze slaap”. Nou doet de gemiddelde mens weinig kennis op in zijn dromen, laat staan in droomloze slaap. In de Chandogya Upanishad staat:

“Net als mensen die een bepaald terrein niet kennen steeds weer over een gouden schat lopen, die ergens in de grond verborgen zit, en die ze maar niet kunnen ontdekken, zo verzinken deze schepselen elke dag weer in Brahman, maar ontdekken dat niet, omdat ze zich door onwaarheid laten meeslepen.”

Overal in de Upanishaden vindt men aanwijzingen over die “gouden schat”. Het is de vierde bewustzijnstoestand: transcendent bewustzijn. De Sarvopanishad zegt daarover:

“Als de essentie van bewustzijn, dat zich manifesteert als de drie (eerste) toestanden, getuige is van die toestanden – maar zelf zonder die toestanden – en blijft in de staat van ongescheidenheid en eenheid, wordt dat Turiya genoemd.”

De Mandukya Upanishad legt verder uit wat het wel en niet is: “Turiya is geen staat die uiterlijke of innerlijke objecten waarneemt, het is niet iets wat kent, noch iets wat niet kent. Het is onzichtbaar, men kan er niet over spreken, ongrijpbaar is het, het heeft geen kenmerken, geen naam, het is de essentie van de kennis van het Zelf, het is vol vrede, vol liefde, er is geen dualiteit in, dit is de staat die men moet kennen, dit is de staat van het Zelf. De vierde staat van het Zelf komt overeen met AUM als Een, ondeelbaar Woord. Hij is één en geheel; onver’ murwbaar.” Dit staat voor het Grote Geheel, het Al, de Totaliteit: Brahman. En de zetel in het lichaam zou de kruin zijn.

Kennis door schouwen

De Vedas geven een uitgebreide kennis over alle bewustzijnstoestanden en hun mogelijke ontwikkeling. “Veda” betekent: kennis. De boeken van de Vedas ziJn de “blauwdrukken” van deze kennis. Een Indiaas gezegde luidt: “wat in het boek staat, blijft in het boek.” Niet wat op papier staat, is echte kennis, maar wat ervaren wordt. Want “kennis is gestructureerd in bewustzijn”.

Dit geldt ook voor alles dat de Vedische literatuur zegt over dromen en slapen. Wie die toestanden wil kennen, moet zelf ervaren wat ze inhouden. Daarvoor zal een onveranderlijk referentiekader gewenst zijn, net als bij elk wetenschappelijk onderzoek. Bij slaap-en droomonderzoek is dat erg moeilijk. Men is altijd afhankelijk van de subjectieve beschrijvingen van proefpersonen.

Die waarnemingen zijn vrijwel altijd gekleurd. Wie wat over dromen wil weten, moet altijd afgaan op informatie uit het verleden, die meteen beïnvloed wordt door het heden. Meteen na het ontwaken gaat de omgeving meespelen. De ervaring is dan niet zuiver meer. Het is een herinnering geworden, vermengd met allerlei zintuigelijke indrukken, gedachten, gevoelens, enz., die het geheugen beïnvloeden.

Tenzij het mogelijk is om ‘s nachts gewaar te be blijven en de hele cyclus van inslapen, dromen, diepe slaap, ontwaken bewust te ervaren, te schouwen. Volgens de door de Veda en Yoga uiteengezette bewustzijnswetenschap is dit een concrete mogelijkheid. Talloze boeken in het Westen geven informatie over, en interpretaties van de veranderlijke (dus relatieve) toestanden van dromen en slapen – maar met name de Upanishaden hebben het over een vierde, onveranderlijke (dus absolute) toestand.

“Waarlijk, het Zelf is hetzelfde in de toestanden van waken, dromen en droomloze slaap”,

zegt de Amritabindupanishad. Wie deze toestand bereikt, heeft altijd “lucide” of bewuste dromen. Maar niet alleen dat: hij is ook bewust in diepe slaap. Zijn lichaam slaapt, zijn zintuigen slapen, maar iets in hem blijft wakker. Dat “iets” noemt men zuiver bewustzijn, transcendent bewustzijn, Turiya. Beoefenaars van yoga en meditatie ervaren deze toestand eerst af en toe in hun meditaties. En intellectueel kan men verklaren dat deze toestand ervaren moet kunnen worden op de momenten waarin het waken overgaat in slapen, het slapen in dromen, het dromen in slapen, en het slapen in waken.

Eén van Shiva’s 112 manieren om te transcenderen en Turiya te ervaren, luidt:

“Op het punt van slapen, als de slaap nog niet gekomen is en de uiterlijke waakzaamheid verdwijnt, op dit punt wordt het Zijn geopenbaard.”

Hetzelfde moet in principe het geval zijn bij het ontwaken. Vandaar dat sommige leraren hun leerlingen het advies geven om ‘s ochtends bij het ontwaken niet meteen op te staan, maar met gesloten ogen te blijven voelen hoe het lichaam en de zintuigen wakker worden.

Maar men moet verder gaan.

“De vierde staat van universeel Zijn, Turiya, moet men laten bestaan naast de andere drie bewustzijnstoestanden”,

zeggen de Shiva Sutra’s. Want dan leeft men pas echt.

“Hoe kunnen we van het leven genieten als we niet eens van de slaap kunnen genieten”,

stelt Maharishi Mahesh Yogi. Wie dag en nacht het Zelf ervaart als een onafgebroken toestand van oneindigheid, eeuwigheid, onbegrensdheid, is “verlicht”, “bevrijd” of “kosmisch bewust”. Maar hoe bereik je die toestand?

De Shiva Sutra’s geven een antwoord:

“Om dat te bereiken, moet men de drie toestanden van waken, dromen en slapen offeren in het vuur van Turiya.”

Turiya is puur bewustzijn, volkomen zuiver, zonder meer. Het groeiproces naar verlichting is een zuiveringsproces. De drie normale bèwustzijnstoestanden moeten steeds weer afgewisseld worden met Turiya, waardoor lichaam en geest steeds zuiverder worden. Op den duur kan men dat zuiver bewustzijn dan constant ervaren. Het is altijd al aanwezig, maar het zenuwstelsel en de geest moeten genoeg zuiverheid (Sattva) bezitten om het te kunnen reflecteren. Net zoals alleen schoon en rustig water een goede weerspiegeling geeft van de hemel.

Gezonde slaapgewoonten

In de Ayurvedische literatuur zijn een heleboel dingen beschreven, die het (in)slapen en dromen positief beïnvloeden. Zoals ontspanning en meditatie overdag. Een lauw bad nemen en je haar kammen vóór het naar bed gaan. Ook een lichte massage van handen en voeten met warme olie is goed. Het lichaam kan men met een reinigende pasta masseren, en in de oren druppelt men wat warme olïe.

Voeding waarop men goed zou moeten kunnen slapen: cakes van rijst en tarwe bereid met suiker of melasse, allerlei zoete en verzachtende dingen met melk, druiven, rijpe (of gebakken) banaan met poeder van geroosterd komijnzaad, ghi (gezuiverde boter), verse boter. Indiase Waternavel, enz. Poeder van sandalhout kan als verkoeling op kruin, slapen, voorhoofd, tepels en navel gesmeerd worden. Dit zou helpen bij mensen die onrustig dromen en slapen door teveel hitte in het lichaam.

Ook de positie is belangrijk. Volgens de geschriften is het aan te raden om met het hoofd naar het Oosten te slapen. In geen geval naar het Noorden, want dat zou energieverlies opleveren. In verband met de spijsvertering moet men op de linkerzij slapen, met het hoofd hoger dan de voeten.

Volgens Ayurveda hebben ook de verschillende perioden van de dag hun specifieke eigenschappen. Het is het beste om in overeenstemming te leven met de natuurritmen. Dus vroeg naar bed, als ook de natuur gaat slapen. En heel vroeg op, vóór zonsopgang, omdat dan golven van Sattva de natuur’wakker maken en de Tamas verdrijven.

Het valt op, dat verschillende Westerse droompnderzoekers melden, dat er juist in die periode van Sattva (in de hele vroege ochtend) de meeste bewuste, lucide dromen voorkomen.

Zuiverheid

Volgens de Yoga- en Ayurvedaliteratuur is het uiterst belangrijk om “sattvisch” te leven. Hoe meer Sattva overheerst in lichaam en geest, hoe helderder men is in de droomen slaapperiodes. Er zijn uitgebreide regels voor de dagelijkse routine, waarvan hier enkele.

Voedsel heeft een grote invloed. De Bhagavad Gita zegt: “wat oudbakken, verschaald, rottend en bedorven is, overgeschoten restjes en onrein” is Tamas. Dat maakt de geest duister, traag, onbewust.

Rajas (“bitter, zuur, zout, zeer heet, erg pikant, droog, brandend scherp”) veroorzaakt een overmaat aan activiteit, onrustig slapen en dromen, enz.

Sattvisch is voedsel “dat vitaliteit, energie, kracht, gezondheid, blij moedigheid en opgewektheid ten goede komt, dat heerlijk en aangenaam smaakt, en voedzaam is”. Sattvisch yisch voedsel maakt de geest licht, helder. bewust, energiek. Onder deze categorie valt puur voedsel, dat licht verteerbaar is en geen afvalstoffen achterlaat. Voedzaamheid is belangrijk, maar op de eerste plaats komt de verteerbaarheid. Want hoe makkelijker iets te verteren is, hoe minder energie er verspild wordt. Om die reden worden bijvoorbeeld de granen eerst gepeld, geslepen, geroosterd en dan gekookt. Vruchten moeten worden geschild, noten en zaden worden geroosterd en fijngemalen. Als groenten kiest men bij voorkeur groenten die door een schil beschermd zijn, zoals komkommers, zucchinis, meloenen, en pompoenen. Niet rauw, maar goed gekookt. Al dit eten moet vers zijn, heet van het vuur (maar nooit opgewarmd). Hoewel zoet moet overheersen, moeten de 5 andere smaken ook vertegenwoordigd zijn, om de “doshas” in balans te houden.

Ook de hoeveelheid voedsel is belangrijk. Als algemene regel geldt:

“vul de maag voor de helft met voedsel, voor een kwart met water, en laat de rest vrij voor lucht”.

Bij voorkeur eet men ook maar één keer per dag: in de voormiddag. Dan is er volop tijd om het eten te laten verteren, en krijgen de organen voldoende rust. Dit heeft tot gevolg dat men ‘s nachts veel helderder is, én minder slaap nodig heeft. Wil men toch vaker eten, dan het liefst voor zonsondergang, tenminste drie uur voordat men gaat slapen. Maar hongerig gaan slapen, is niet goed.

Tenslotte, een klein uitstapje buiten de Indiase grenzen, een dromencitaat uit het Tibetaanse Dodenboek:

“0, moge nu, terwijl het droombardo voor mij aanbreekt, het bewustzijn onafgebroken in zijn oorspronkelijke staat worden gehouden, terwijl de bovenmatige, op de dood lijkende domheidsslaap wordt opgeheven.

Laat ik, terwijl ik de ware aard van de dromen doorzie, mij mogen oefenen in het heldere licht van de wonderbaarlijke omzetting.

En niet langer uit traagheid handelend zoals de redelozen, het bewust kunnen overgaan van de naar de waakervaring, waarderen.”

© 1980 Robberto Bos, gepubliceerd in Prana 19, Themanummer Dromen en Visioenen

Spiritual Practices

Should I get involved with the Spirit Unfold Network?

How to decide?

The Spirit Unfold Network (S.U.N.) offers more than 200 spiritual courses (remote/online/cd/in person). On very special topics. It can be a challenge to decide whether you want to get involved or not.

“Be sure to do your own due diligence investigation when deciding whether to pursue any energetic (or other) practice.” – John Conaway.

That’s what I did, and based on my investigations you’ll find some tips below, that hopefully make it easier to choose. Texts below in italics are literal quotes from the S.U.N. itself, from their website, newsletters or book.

Try the initiations from the book?

Energy Blessings from the Stars – Seven Initiations 

Get that paperback by Irving Feurst (an e-book version available in Dutch/Belgian only). It gives detailed instructions on how to receive 7 free initiations. Each of which takes approximately 75 minutes. There has to be at least a week between each of them. After these initiations, you can see whether or not they benefit you in some way and want to continue.

How about taking the S.U.N. test?

“The World of Angels Take this Test

Our workshops are designed to be of benefit to anyone, but to see if you are one of those who will get the most from them (or if the angels are advising you to do one), take this simple test. Many of the very powerful angels S.U.N. works with have agreed to help anyone who sincerely does this.

 1. Take five minutes to prepare yourself for the steps below. Relax. Examine your motives for working with angels. Release any preconceptions you have about working with angels. Be open to new experiences!
 2. Ask the angel to take five minutes to introduce itself to you and to reveal itself to you in whatever way is most appropriate for you. Don’t expect the angel to materialize in the room; this seldom happens. Instead, the angel may send you a mental image. The image need not look like a traditional angel; it could take whatever form is right for you. Or you may sense the energy field of the angel. Or just feel a presence, perhaps in your heart. The angel may send you information, but leave it up to the angel to decide if this is best.
 3. Ask the angel to do five minutes of whatever energy work is most appropriate. Let the angel decide what is best.
 4. If you have a significant experience in either step 2 or step 3, you are particularly likely to benefit from a S.U.N. work-shop. If you’re not sure what to make of the results, contact your nearest S.U.N. teacher with your questions.”

Get some free transmissions at home?

Every Sunday at 9 o’clock (your local time) in the morning and evening you can “tune in” to a group energy transmission of all the S.U.N. teachers. And every Monday at 9 o’clock (your local time) in the morning and evening you can “tune in” to an energy transmission by Irving Feurst. These transmissions last 15 minutes. Here you can read more about them.

“If tuning in, try it weekly for 3-6 months and notice any changes”.

Try an audio/video transmission?

On July 06, 2019 there was a SUN demo and Q&A for members of the Perfectly Okay community. They can watch the video: here. Or listen to the audio: here. Transmissions or attunements begin: Huna at 0h 12m, Drisana at 0h 23m, Heartlight at 1h04 m, Miraculous Vessels at 1h 18m.

Which class to take first?

“Read the Huna, Drisana and Miraculous Vessels descriptions. Does your intuition guide you towards one or the other?”

Still not sure?

“Still not sure? Attend a free Experiential Introduction, or call a teacher in your area to receive an energy sample while you are on the phone.”

How easy this is, depends on where you live. California counts 22 teachers, Europe has 4. See their teacher directory.

Still undecided?

“Still undecided? Start by taking either: 

1. “Working with Your Guardian Angel for Guidance and Protection” ($ 65). This helps one connect with one’s Higher Self. “Learning to work closely with your guardian angel is one of the most important and life-changing steps you can take. This workshop contains specific information useful to everyone, from those who aren’t convinced yet they have a guardian angel to those who are already expert at this kind of work and are ready to learn methods previously available only in certain mystery schools.” Or:

2.  “Your Rainbow Heart”.  ($ 55) This helps open one’s heart. “An extraordinary new energy system with activatable attunements for developing seven key qualities of the heart: love, joy, compassion, courage, zest, faith and serenity. These beautiful, deeply fulfilling rainbow energies can be used for yourself or up to a roomful of others. The system comes from Tara, the Tibetan benefactress.”

.. Examine your motives for working with angels. Release any preconceptions you have about working with angels. Be open to new experiences!

How to evaluate your experiences?

 • Maybe similarly to how you evaluated other FC practices?
 • Does anything “happen” during the initiations or attunements? Energy flows? Deepening? Opening? Insights? 
 • Is that different from – or similar to – what happens during your normal meditations or relaxations?
 • Does it increase your awareness, energy, wellbeing, etc.?
 • Do you get connected somehow with intended stars/masters/angels/energies/information?

Like in the FC: some methods work for some people, some don’t. Find out what kind of initiations, attunements, healings, transmissions work (and doesn’t work) for you, and how.

 • on your own? or in a group?
 • in an online meetup?
 • distant/remotely? or in person?
 • from a book? from an audio cd? from a video recording?
 • none?

Are you willing and able to invest some money?

S.U.N. offers more than 200 courses/attunements/initiations. Prices start at $76. But if you get inspired, or stimulated by FOMO (Fear Of Missing Out), you may have to pay much more. E.g. the first “Drisana” is $350, but if you take all 7 Drisana levels, you pay $3,450.

Are you willing to practice the required “homework”?

“The S.U.N. Network considers meditation to be the key foundation of daily practice”.

Wouldn’t it be nice if we could “outsource” all our spiritual work to solar angels and other beings? But Irving Feurst believes that daily practice of meditation is needed… See: What comes first: meditation or energy work?

Are you open to their model?

“In S.U.N. we use the Theosophical model.”

That model was developed and described by different people (not all in harmony with each other) who said they were in contact with higher beings. If you want to know more about the model, you could do some reading, and then decide: do you like the model? Or can you at least be open to it?

The most prominent theosophical figures: Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott, William Quam Judge, Bhavani Shankar Ganesh, Alfred Sinnett, Allan Octavian Hume, Geoffrey Hodson, Annie Besant, Charles Leadbeater, Alice Bailey, Helena & Heinrich Roerich, Jiddhu Krishnamurti, Rudolf Steiner, Benjamin Creme, all deceased, and now Irving Feurst. The higher beings are called: Himalayan Brothers, masters, adapts, mahatmas, energies, angels. Some names: Maha Chohan, Djwhal Khul (D.K.), Morya, Kuthumi or Koot Hoomi, Maitreya, T.K., etc.

Want to go for it?

If you have decided that you want to get involved with S.U.N., but can not figure out where to start: John Conaway had great experiences with S.U.N. and provided very handy information for members of the online Perfectly Okay community.

DISCLAIMER
After extensive investigation, the above tips were put together by me, Robberto Bos.
I don’t recommend anything else then doing your own testing/experimenting/questioning.
I don’t benefit from anything described, and don’t claim any authority, or further knowledge on the subject.

Spiritual Practices

What comes first: meditation or energy work?

Outsourcing Spiritual Work?

Wouldn’t it be nice if we could “outsource” much of our spiritual work? To (solar) angels, ascended masters, beings from other spheres/planets, and autonomously running energy processes?

According to some teachings, that is possible. “Vortex Healing” and the “Spirit Unfold Network” (S.U.N.) certainly point in that direction.  S.U.N. offers more than 200 courses for that. To receive attunements, transmissions and initiations.

But Irving Feurst, founder of S.U.N., does recommend meditation too:

“The S.U.N. Network considers meditation to be the key foundation of daily practice
— which then can be supplemented with energy work

That quote comes from the S.U.N. website and is repeated in all their newsletters. Most recently in their “Triannual Newsletter of Transformational Workshops, September, October, November, December 2019”. So apparently it’s important.

You can find similar quotes by Irving Feurst elsewhere on the S.U.N. website and in his book “Energy Blessings From The Stars – Seven Initiations”:

“The great spiritual traditions emphasize that energy work comes second in importance, after the hard work of traditional classical meditation.”

“What is by far most important for everyone: meditating.”

“Meditation helps manifest our own inner divinity — that spark of God that is in all of us.”

“The most important means to speed up our spiritual growth, are meditation and energy work, in that order…”

Classical meditation practices

“We refer here to classical practices such as mantra, breath, or mindfulness meditation.”

“I refer to classical meditation that can have many forms – Vipassana meditation, mantra meditation, special breathing processes, etc.”

“One can also meditate through physical movement or with sound.”

“Again I want to emphasize that, when I speak about meditation, I mean a rigorous, liberation-oriented practice, and not guided meditation or enveloping yourself with white light…”

“The most important way how we work with awareness is through meditation”.

“I think that people in the New Age movement don’t meditate enough and that they often call things meditation that could better be called visualization…”

“Nothing replaces the hard discipline of classical meditation.”

“When I say this, I’m not trying to preach; it’s simply that I would like to see that people receive the gifts that real meditation brings…”

“Recall how often it has been said in S.U.N. classes that regular meditation – meaning a classical, liberation oriented practice – is even more important for your spiritual growth than regular energy work.”

Restructuring bodies & energy flows

“Meditation not only restructures the physical, emotional and mental bodies – what gives you more immediate benefits – but also restructures the causal body.”

“Restructuring your causal body is essential for your spiritual evolution.”

“Meditation is really the key to everything. It is both the most important key to spiritual growth and an important key to influencing the energy flow through the body.”

“D.K. tells us that in the future people will find many physical changes, caused by meditation, that will transcend much of what we know.”

“The way to change the subtle bodies, as I’ve said before, is via energy work and meditation.”

“Meditation is also crucial for the development of the pineal gland, that grounds subtle energies and integrates them in the physical body.”

Surrender

“Whatever method one uses, it is of crucial importance that it involves a process of surrender.”

Conclusion

Although S.U.N. offers many (a few hundred) ways to receive attunements, initiations, and transmissions from stars, solar angels, ascended masters, etc. all these quotes show that individual meditation appears to be very important.

But of course these are (just) Irving Feurst’s opinions and beliefs. Decide for yourself what works best for you.

Read more: What does Ric Weinman, of Vortex Healing, have to say about meditation?

DISCLAIMER
After extensive investigation, the above tips were put together by me, Robberto Bos.
I don’t recommend anything else then doing your own testing/experimenting/questioning.
I don’t benefit from anything described, and don’t claim any authority, or further knowledge on the subject.